Project ID

Please search the submission status below by the name of candidate or project IDProject ID Applicant Category Submission Status
SSP0003 李浩銘
數理及工程 未收件
SSI0007 李浩銘
電腦及資訊科技 未收件
PI0005 譚文熙
發明品 未收件
SJI0003 布曉彤
王梓晴
蔡靖雯
電腦及資訊科技 未收件
TO0001 黃廷峰
優秀STEM教師 未收件
PD0006 國武薫
科學幻想畫 未收件
PI0004 林曦然
發明品 未收件
PD0005 林曦然
科學幻想畫 未收件
SJE0002 李尤
丁一翹
余旻芯
能源及環境科學 未收件
PI0003 周樂謙
發明品 未收件
SSP0002 鄭兆翔
數理及工程 未收件
SSA0001 鄭兆翔
盧萬楠
郭曉為
優秀STEM活動 未收件
PD0004 陳俊希
科學幻想畫 未收件
PI0002 羅卓蕎
發明品 未收件
PI0001 羅卓蕎
發明品 未收件
PD0003 梁倬綸
科學幻想畫 未收件
PD0002 梁倬悠
科學幻想畫 未收件
SJE0001 蕭 順 仁
能源及環境科學 未收件
SSP0001 陳皓欣
陳凱晴
數理及工程 未收件
SSI0006 陳皓欣
陳凱晴
電腦及資訊科技 未收件
SSI0005 蔣咏真
索維
電腦及資訊科技 未收件
SSI0004 陳皓欣
陳樂晴
陳凱晴
電腦及資訊科技 未收件
PD0001 楊曉嵐
科學幻想畫 未收件
SJI0002 陳心怡
葉蔚霖
袁樂天
電腦及資訊科技 未收件
SJI0001 曾可凝
丁嘉怡
顏愷言
電腦及資訊科技 未收件
SSI0003 陳凱晴
陳皓欣
陳樂晴
電腦及資訊科技 未收件
SSI0002 馮鎧淇
梁悅心
黎亦津
電腦及資訊科技 未收件
SSI0001 黎巧妍
李穎琳
杜穎潼
電腦及資訊科技 未收件